Skargi, opinie i wnioski


Skargi, opinie i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie tj. ustnie (osobiście lub telefonicznie), pisemnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
Skargi, opinie i wnioski mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby, która do złożenia skargi lub wniosku skarżącego upoważniła.

Skargi i wnioski można składać:

  • u Managera Kliniki w godzinach 8:00 - 16:00 - kontakt przez Rejestrację lub tel.: 42 253 19 06
  • listem na adres: Medical Magnus Sp. z o.o., ul. Kopernika 38, 90-552 Łódź
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@mmcenter.pl


Jeżeli z treści opini lub wniosku nie można ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Skargi i wnioski składane ustnie lub telefonicznie załatwiane są w miarę możliwości na bieżąco.
Odpowiedzi na pisemne skargi i wnioski Medical Magnus Sp. z o.o. udziela w ciągu 14 dni roboczych na adres pocztowy lub elektroniczny.

Skargi pisemne, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pacjent hospitalizowany ma również prawo do złożenia skargi ustnej bezpośrednio Ordynatorowi oddziału lub osobie, która go zastępuje. Z ustnej skargi, na żądanie pacjenta sporządza się notatkę, którą następnie przekazuje się Managerowi kliniki.
Pisemne uwagi i opinie dotyczące organizacji udzielania świadczeń, pracy personelu lub jakości opieki, mogą być składane również anonimowo w skrzynkach umieszczonych na terenie Kliniki