Prawa i obowiązki Pacjenta


PRAWA PACJENTA (wyciąg) Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (opieki, leczenia)

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń, do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 2. W stanie nagłym – niezwłocznego uzyskania świadczenia w niezbędnym zakresie.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka zasięgnęła opinii innej pielęgniarki.

Prawo pacjenta do informacji

 1. Prawo pacjenta do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach.
 2. Pacjent ma prawo do rezygnacji na własne życzenie, potwierdzonej odpowiednim wpisem do historii choroby, z informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Pacjent ma prawo wskazać osobę, która będzie miała prawo być informowana w jego imieniu o stanie zdrowia.
 4. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 5. Informacja o stanie zdrowia pacjenta powinna być przekazywana w sposób prosty i zrozumiały, a jeżeli pacjent posługuje się wyłącznie językiem obcym lub migowym, w miarę posiadania takiej możliwości, zapewnione jest tłumaczenie na język zrozumiały dla pacjenta.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, w przypadku gdy:
 • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 2. Pacjent ma prawo do wyrażenia i w każdej chwili do cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym, bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu.
 3. Pacjent ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych oraz prawo do umierania w spokoju i godności.
 2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 2. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z w/w osobami.

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej (dotyczy Szpitala)

 1. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie (dotyczy Szpitala)

 1. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji w/w prawa ponosi Szpital.
 2. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przechowywane poza depozytem.

OBOWIĄZKI PACJENTA

 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w Szpitalu.
 2. Pacjent ma obowiązek stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.
 3. Pacjent ma obowiązek:
  • przestrzegać całkowitego zakazu palenia i picia alkoholu;
  • stosować się do zaleconej diety;
  • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala;
  • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków;
  • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00;
  • w porze ciszy nocnej przebywać na oddziale;
  • każdorazowo zgłaszać pielęgniarce o zamiarze opuszczenia oddziału (Pacjent ma świadomość, że opuszczenie oddziału odbywa się na Jego własne ryzyko);
  • przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego;
  • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
  • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, wentylacyjnych i grzewczych;
  • szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia Pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital);
  • utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu;
  • przestrzegać zasad higieny osobistej;
  • przestrzegać zakazu obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających (zakaz nie dotyczy leków narkotycznych zaordynowanych przez lekarza).
 4. Dyrektor Szpitala na wniosek właściwego lekarza prowadzącego może podjąć decyzję o dyscyplinarnym wypisaniu ze Szpitala, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Porządkowego przez Pacjenta.
 5. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstawania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Ordynator może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.
 7. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 8. Produkty łatwo psujące się należy przechowywać w lodówce znajdującej się w Oddziale.
 9. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazano do depozytu.

Pełna informacja o prawach pacjenta.