Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe - szkolenia w roku 2016

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego w poniższym zakresie tematycznym:

  1. Archiwizacja dokumentacji medycznej.
  2. Dokumentacja medyczna. Rodzaje dokumentacji medycznej i jej prawidłowe prowadzenie.
  3. Kolejki oczekujących. Zasady tworzenia i obsługi zgodnie z wymaganiami NFZ.
  4. Ochrona danych osobowych ze szczególnym naciskiem na służbę zdrowia.
  5. Podstawy prawne działalności medycznej. Najważniejsze ustawy i rozporządzenia.
  6. Program Office – podstawy użytkowania Word i Excel.
  7. Ustawa z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjentów. Zasady rozstrzygania konfliktów pomiędzy pacjentem, a podmiotem medycznym.